Algemene voorwaarden DIGI-ANJA


ALGEMENE VOORWAARDEN DIGI-ANJA VOORSCHOTEN
Artikel 1 DEFINITIES
1.1 Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/
uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 
1.2 Aankondiging
Door DIGI-ANJA ten behoeve van de Aanmelding opgestelde voorlopige
programma-informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een
Opleiding.
 
1.3 Aanmelding
Aanmelding van een Cursist voor een Opleiding van DIGI-ANJA via e-
mail of telefoon.
 
1.4 Aanmeldingsformulier
Het door DIGI-ANJA aan de Cursist verstrekte Aanmeldingsformulier voor
het aangeboden onderwijs
 
1.5 Algemene Voorwaarden
Een artikel of bepaling of alle bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden van DIGI-ANJA
 
1.6 Cursist
De deelnemer aan de Opleiding((s)activiteit) op basis van de
Studieovereenkomst met DIGI-ANJA.
 
1.7 DIGI-ANJA
DIGI-ANJA omvat onderwijs over computers, tablets, telefoons, e-
readers, cyber-veiligheid en privacy, social media en andere IT-verwante
gebruikersinstructies. Ook kan het onderwijs in zijn algemeenheid de
ontwikkelingen in de digitale wereld betreffen.
DIGI-ANJA gevestigd Burgemeester de Kempenaerstraat 32 te
Voorschoten
 
1.8 Opleiding
Een door DIGI-ANJA georganiseerde (geaccrediteerde) opleiding,
georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm te
verzorgen door mw drs A. Slegt, eigenaar van DIGI-ANJA
 
1.9 Opleidingsactiviteit
Een door DIGI-ANJA georganiseerde activiteit, zoals een lezing,
werkgroep,huisbezoek en/of andere activiteit.
1.10 Overeenkomst
Iedere op grond van Artikel 3 tussen de DIGI-ANJA en Cursist gesloten
overeenkomst.
   
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Door Aanmelding aanvaardt de Cursist de Algemene Voorwaarden.
 
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
(rechts)betrekkingen tussen DIGI-ANJA enerzijds en Cursist anderzijds, die direct of indirect voortvloeien uit de Aanmelding.
 
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van DIGI-
ANJA: http://digi-anja.nl/
 
2.4 Uitsluiting van (delen van) de Algemene Voorwaarden, alsmede wijziging
en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van
DIGI-ANJA geschieden.
 
2.5 Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan per
e-mail.
   
Artikel 3 TOTSTANDKOMING STUDIEOVEREENKOMST
3.1 De Cursist staat ervoor in dat de Studieovereenkomst volledig en naar
waarheid is ingevuld. Bij gebreke daarvan is DIGI-ANJA gerechtigd om
de Studieovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder
enige restitutie van enige betaling.
 
3.2 Een Studieovereenkomst komt tot stand zodra DIGI-ANJA nadat zij de
ondertekende Studieovereenkomst heeft ontvangen van de Cursist, een
door beide partijen getekende versie van de Studieovereenkomst
schriftelijk heeft toegezonden aan de Cursist en inschrijfgeld is voldaan.
Hierna is ook de Aanmelding voltooid.
 
3.3 DIGI-ANJA is gerechtigd deelname van een Cursist aan de Opleiding
weigeren met inachtneming van wat is bepaald in artikel 4.2.
 
3.4 Aanmelding heeft betrekking op de totale aaneengesloten studieperiode
van de Opleiding.
   
Artikel 4 INRICHTING VAN DE OPLEIDING
4.1 De Opleiding zal plaatsvinden op een door DIGI-ANJA aangewezen
locatie en tijdstip, met inachtneming van art. 5.4. Onderwijs kan ook
plaatsvinden bij de Cursist thuis.
 
4.2
 
DIGI-ANJA kan een termijn voor Aanmelding stellen en/of grenzen stellen
aan het aantal Cursisten dat kan deelnemen aan een Opleiding.
 
   
Artikel 5 WIJZIGING
5.1 DIGI-ANJA is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te
wijken van de Aankondiging, indien daartoe volgens DIGI-ANJA redenen
voor bestaan.
 
5.2 In geval van wijziging(en) zal DIGI-ANJA zoveel mogelijk aansluiting
zoeken bij de oorspronkelijke Aankondiging van de Opleiding.
 
5.3 DIGI-ANJA behoudt zich het recht voor om tot 7 dagen voor de eerste
uitvoeringsdatum de opleiding of een opleidingsactiviteit uit te stellen of
geen doorgang te laten vinden indien DIGI-ANJA daartoe voldoende
redenen ziet.

5.4 Indien daartoe door DIGI-ANJA voldoende reden aanwezig is, kan DIGI-
ANJA in afwijking van artikel 4.1 besluiten de uitvoering van (een
gedeelte) de Opleiding op een andere locatie of ander tijdstip te laten plaatsvinden dan is weergegeven in de Aankondiging.
 
5.5 Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding of andere
redenen kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren
cursusmateriaal optreden. De Cursist zal hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht.
 
   
Artikel 6 PRIJS EN BETALING
6.1 De Studieovereenkomst verplicht tot het betalen van het cursusgeld
binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 30 kalenderdagen na
factuurdatum, en in ieder geval voor aanvang van de Opleiding door
overmaking op een door DIGI-ANJA aangewezen bankrekeningnummer,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verplichting tot betaling
is niet geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het al dan niet volgen van
modules of delen van de Opleiding: het gehele cursusgeld is verschuldigd
ook al besluit de cursist bepaalde modules, vakken of delen van de
Opleiding (nog) niet te volgen. De betalingen vinden plaats door Cursist,
of door diens werkgever.
 
6.2 De cursusprijs is inclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
 
6.3 Niet van toepassing
6.4 Gespreide betaling is mogelijk indien dit individueel is vastgelegd in de
Studieovereenkomst of door schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk
verzoek daartoe.
 
6.5 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling door de Cursist
uitsluitend in euro’s (€), zonder dat verrekening met welke vordering dan
ook of korting mogelijk is met een mogelijke vordering direct of indirect
voortvloeiende uit een daadwerkelijk of vermeende tekortkoming van
DIGI-ANJA De Cursist is niet gerechtigd de betaling ter zake van de
Opleiding op te schorten op de grond dat door hem een klacht is
ingediend conform hetgeen is bepaald in artikel 9.
 
6.6 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is
de Cursist, onverminderd de overige rechten van DIGI-ANJA en zonder
dat een voorafgaande ingebrekestelling of andere schriftelijke aanmaning
is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de
algehele voldoening direct de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle
nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle (andere)
gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
 
6.7 Indien de betaling door de Cursist of werkgever niet (geheel) in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1 is geschied, behoudt
DIGI-ANJA zich, onverminderd de andere haar toekomende rechten, het
recht voor toegang tot de Opleiding en examen te weigeren tot het tijdstip
waarop de betaling in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.1 is
geschied. De Cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Onafhankelijk van de ernst, hoogte en duur van de niet-betaling of
vertraagde betaling, is DIGI-ANJA bovendien gerechtigd om zonder
ingebrekestelling of andere voorafgaande schriftelijke verklaring de
Overeenkomst direct te ontbinden.
 
6.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de
kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het

voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter
voorkoming van een mogelijke gerechtelijke procedure, die DIGI-ANJA
heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de betalingen door
de Cursist, komen voor rekening van de Cursist.
 
6.9 Bij rechtsgeldige contractuele beëindiging van de Studieovereenkomst
overeenkomstig art. 5.3 is de Cursist slechts de administratiekosten ten
bedrage van 10% van het cursusgeld verschuldigd.
 
6.10 Elke betaling van de Cursist uit welke hoofde dan ook, strekt primair ter
voldoening van de in artikel 6.8 bedoelde verschuldigde kosten,
vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna
in mindering gebracht op dat deel van de het cursusgeld of andere
hoofdsom dat DIGI-ANJA aanwijst, ongeacht andersluidende instructies
van de Cursist ter zake.
 
   
7 BEEINDIGING
7.1 Na Aanmelding is beëindiging van de Studieovereenkomst door de
Cursist slechts mogelijk per e-mail. Telefonische annulering is niet
mogelijk.
 
7.2 Indien de Cursist zes weken voor aanvang van de opleiding zijn
Studieovereenkomst beëindigt, kan een andere natuurlijke Persoon
kosteloos in zijn plaats een Studieovereenkomst aangaan, mits deze
persoon naar het oordeel van DIGI-ANJA aan de toelatingseisen voldoet
en de algemene voorwaarden aanvaardt.
 
7.3 DIGI-ANJA is gerechtigd de Cursist de toegang tot de Opleiding definitief
of tijdelijk te ontzeggen en/of de Studieovereenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere schriftelijke
mededeling te ontbinden indien de Cursist de regels zoals bedoeld in
Artikel 8.2, naar het oordeel van DIGI-ANJA niet of onvoldoende naleeft.
 
7.4 Indien de Studieovereenkomst op grond van het vorige lid tussentijds
wordt beëindigd ontstaat geen recht tot (gehele of gedeeltelijke) restitutie
van het cursusgeld, tenzij iets anders schriftelijk is overeengekomen in de
ondertekende Studieovereenkomst. 
7.5 Overlijden van de Cursist heeft tot gevolg dat de Studieovereenkomst
wordt beëindigd.
 
   
Artikel 8 UITVOERING VAN DE STUDIEOVEREENKOMST 
8.1 DIGI-ANJA zal zich inspannen de Studieovereenkomst goed uit te voeren
en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. DIGI-ANJA stelt de
Opleiding vast en is gerechtigd de (modaliteiten van de) Opleiding te
allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.
 
8.2 De Cursist is gehouden de door DIGI-ANJA schriftelijk of mondeling
kenbaar gemaakte voorgeschreven regels, waaronder de gedragsregels
van de organisatie of het bedrijf waar de cursus plaatsvindt en deze
Algemene Voorwaarden, strikt na te leven.
 
   
Artikel 9. KLACHTEN

DIGI-ANJA
HELPT U OP DE DIGITALE SNELWEG
9.1 De Cursist kan een klacht over het onderwijs indienen bij DIGI-ANJA.
9.2 Indien DIGI-ANJA een klacht ter zake van de uitvoering van de
Studieovereenkomst gegrond bevindt, zal DIGI-ANJA de
Studieovereenkomst zo mogelijk alsnog met inachtneming van de
gegrond geachte klacht uitvoeren op de wijze zoals overeengekomen
tussen DIGI-ANJA en de Cursist, en/of, afhankelijk van de aard van de
klacht, zo nodig een alternatieve oplossing proberen te vinden.
 
9.3 Vorderingen en/of verweren die direct of indirect verband houden met de
stelling dat de uitvoering van de Studieovereenkomst niet beantwoordt
aan wat de Cursist redelijkerwijs mocht verwachten en/of op welke
andere wijze tekort schiet, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar
na afloop van de Opleiding.
 
   
10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DIGI-ANJA
of haar leidinggevend personeel, is DIGI-ANJA, ongeacht de rechtsgrond
waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, niet aansprakelijk
voor vergoeding van enige schade. Indien niettemin enige
aansprakelijkheid op welke grond van DIGI-ANJA zou bestaan, dan is
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat voor
deelname aan de Opleiding is betaald.
 
10.2 DIGI-ANJA is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de
Cursist is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder in ieder geval wordt begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde
winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste
opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of
bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en/of schade als gevolg van verloren
werk- en/of reistijd.
 
10.3 DIGI-ANJA is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade
aan eigendommen van de Cursist en/of letselschade, ongeacht waar de
Opleiding plaatsvindt.
 
10.4 DIGI-ANJA is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de
Cursist is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
fouten, met inbegrip van fouten als gevolg van opzet of bewuste
roekeloosheid van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten.
 
10.6 DIGI-ANJA bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en
verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid
kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de
uitvoering van de Studieovereenkomst direct of indirect zijn
betrokken.


11 Overmacht
11.1 Indien de tijdige of behoorlijke nakoming door DIGI-ANJA ten gevolge
van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van
DIGI-ANJA komen en haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder
de omstandigheden genoemd in Artikel 11.2, geheel of gedeeltelijk,
tijdelijk of blijvend onmogelijk of bezwarend is, heeft DIGI-ANJA het recht
de uitvoering van de Studieovereenkomst op te schorten dan wel de
Studieovereenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zonder tot enige schade- of kostenvergoeding gehouden te
zijn.
 
11.2 Omstandigheden die in ieder geval – maar niet uitsluitend – niet voor
rekening en risico van DIGI-ANJA komen, zijn: tekort aan (gast)docenten,
werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de opleiding
benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers van de EUR of
transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of
oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
 
11.3 DIGI-ANJA zal de Cursist zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van
een overmacht situatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de
Studieovereenkomst kan uitvoeren.
   
12 Overige bepalingen
12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen DIGI-ANJA en de Cursist is
Nederlands materieel recht exclusief van toepassing.
 
12.2 De rechter te Den Haag is exclusief bevoegd van geschillen kennis te
nemen, onverlet het recht om in hoger beroep of in cassatie te gaan